การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

อุมาพร ทองมาก, ชูศักดิ์ เอกเพชร, สถาพร สังขาวสุทธิ์รักษ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานก่อนและหลังการพัฒนา และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูในเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชากรที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ครูผู้สอนในเครือข่ายสินปุนตาปี จำนวน 159 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ครูผู้สอนในเครือข่ายสินปุนตาปี จำนวน 22 คน โรงเรียนละ 2 คน เลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้วิธีการประชุมปฏิบัติการ โดยรวมครูมีทักษะเพิ่มขึ้น 3) การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4) การศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.