การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ ในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน

ภูเทพ ประภากร

Abstract


การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังและการพูดภาษาจีนกลางก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ และ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 32 คน ที่ได้มาจากเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนในเนื้อหาบทเรียนของรายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1และ 2) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้านการฟังและการพูดภาษาจีนกลางของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีนกลางได้ดียิ่งขึ้น
2) ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด
(x􀴥 = 4.51) แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน ช่วยเสริมแรงบวกและความภูมิใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้น ร่วมมือกันรับผิดชอบในหน้าที่ของตน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.