การพัฒนาลวดลายและหน้าผ้าขาวม้าสำหรับชุดโอกาสพิเศษ

กรณัท สุขสวัสดิ์

Abstract


          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบพัฒนาลวดลายผ้าขาวม้าลายน้ำไหลกลุ่มทอผ้า บ้านหนองเครือบุญ     และสำรวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม ที่มีต่อชุดโอกาสพิเศษจากผ้าขาวม้าลายน้ำไหลสำหรับชุดโอกาสพิเศษ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพศหญิง จำนวน 100 คน ที่มีต่อชุดโอกาสพิเศษ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 3 คอเลคชั่น ๆ ละ 3 ชุด รวมจำนวน 9 ชุด โดยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

           จากผลสำรวจระดับความพึงพอใจพัฒนาลวดลายและหน้าผ้าขาวม้าสำหรับชุดโอกาสพิเศษ  จำนวน 3 คลอเลคชั่น ผลการสำรวจพบว่า คลอเลคชั่นที่ 3 ด้านประโยชน์ใช้สอยมีความพึงพอจากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 ด้านความสวยงามมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.837 และด้านภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.725

           ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจมีต่อการการพัฒนาลวดลายและหน้าผ้าขาวม้าสำหรับชุดโอกาสพิเศษ จำนวน 3 คลอเลคชั่น ๆ ละ 3 ชุด รวมจำนวน 9 ชุด ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพศหญิงจำนวน 100 คน พบว่าได้รับความพึงพอใจต่อชุดโอกาสพิเศษจากผ้าขาวม้า อยู่ในระดับดีมากที่สุด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.