การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือสำหรับนักศึกษากศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย

วชิราภรณ์ ชมภูเมืองชื่น, ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล, สุมาลี สังข์ศรี

Abstract


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือ ในการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้สำหรับนักศึกษา กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย (2) ศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือ ในการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้สำหรับนักศึกษา กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย การวิจัยแบ่งเป็นสามขั้นตอน ได้แก่ 1)ศึกษาความต้องการชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2)พัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ3)ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 1และขั้นตอนที่ 2 ประชากรที่ศึกษาคือ นักศึกษา กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2562 รุ่น 2/2562 จำนวน 7,321 คน และครูกศน. ตำบล จำนวน 137 คน กลุ่มตัวอย่าง 364 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง ในขั้นตอนที่ 3 ประชากรที่ศึกษาคือ นักศึกษา กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2562 รุ่น 2/2562 จำนวน 7,321 คน กลุ่มตัวอย่าง 30 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 4 หน่วย มีประสิทธิภาพ E1/E2 อยู่ที่ 80.0/82.2แบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ผลการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้โดยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างต้องการชุดการเรียนรู้ที่ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ชัดเจน ต้องการชุดการเรียนรู้จำนวน 4 บท ต้องการเรียนเรื่องประวัติและความเป็นมาของทางภาคเหนือ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการศึกษาคู่มือร่วมกับกลุ่มเพื่อน การวัดและประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ควรวัดโดยการทำแบบฝึกหัด (2) ทักษะการแสวงหาความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.