การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน

อุมากร ใจยั่งยืน, เพ็ญรุ่ง วรรณดี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 1.การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  2. การสร้างรูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการรับรู้ความสามารถแห่งตน3. การประเมินผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ประชากรเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 30 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ Pair t-test และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนมีปัญหาผู้ป่วยโรคเบาหวานขาดความรู้ที่จะช่วยในการดูแลตนเอง, มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวาน, ความรุนแรงของโรคเบาหวาน,ประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำแนะนำ, ปัจจัยชักนำให้เกิดพฤติกรรม, การรับรู้อุปสรรคการปฏิบัติและการรับรู้ความสามารถแห่งตน ผ่านกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การอภิปรายกลุ่มและการฝึกทักษะ หลังจากการนำรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน, พฤติกรรมการดูแลตนเองและการรับรู้ความสามารถแห่งตนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนมีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.