การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พนิตธิดา รุ่งแจ้ง

Abstract


          The research aims to 1) create and test quality of learning packages to promote scientific creativity and 2) study the possibility of using learning packages to promote scientific creativity. The design of this study was One Group Pretest-Posttest Design. The participants were 39 eighth grade students of Thepsalaprachasan School which were selected by using cluster random sampling. The research instruments were learning packages to promote scientific creativity, lesson plans, science learning achievement test, scientific creativity test and student’s satisfaction questionnaires. The results indicated that students who learned through learning packages to promote scientific creativity had scientific creativity and science learning achievements higher than before the instruction at the .01 level of significance and had satisfaction for learning management at high level.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.