การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชน

สุทัศน์ กำมณี, ขวัญนรี กล้าปราบโจร, ศิริรัตน์ เช็งเส็ง, ฐิติพร พระโพธิ์, สร้อยเพชร ลิสนิ, บุตรศรินทร์ แสงสว่าง

Abstract


งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านอาหารของไทยในอาเซียนสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบเขตภาคกลางตอนล่าง 8 จังหวัด จำนวน 151 ราย ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาถึงความพร้อมด้านบุคลากร ลักษณะการทำงาน สภาพแวดล้อมอื่นแล้ว ผู้วิจัยเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนแม่บ้านเกษตรมะขามทองตั้งอยู่ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ จากการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบสารสนเทศที่พัฒนาประกอบด้วยฟังก์ชันบันทึกซื้อวัตถุดิบเข้า ตัดยอดวัตถุดิบ บันทึกซื้อเข้า บันทึกค่าดำเนินการ คำนวณงบต้นทุน คำนวณงบกำไรขาดทุน บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้จากผลการทดลองใช้ระบบของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนมีผลประเมินระบบพบว่ามีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.