การพัฒนาชุดฝึกอบรมการผลิตสื่อความจริงเสริมและการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ เพื่อเพิ่มสมรรถนะสำหรับครูในประเทศลาว

สมภาภรณ์ สุขสมจิต, สมคิด แซ่หลี

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกอบรมการผลิตสื่อความจริงเสริมและการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติเพื่อเพิ่มสมรรถนะสำหรับครูในประเทศลาว 2) ประเมินสมรรถนะการผลิตสื่อของครูในประเทศลาว 3) หาผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรม และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่มีต่อการใช้ชุดฝึกอบรม

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้คือตัวแทนครูในศูนย์ไอซีทีกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศลาวจำนวน 30 คน โดยได้มีการจัดอบรมให้แก่กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดฝึกอบรมการผลิตสื่อความจริงเสริมและการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติเพื่อเพิ่มสมรรถนะสำหรับครูในประเทศลาว ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาบทเรียน สื่อวิดีโอประกอบการอบรม ใบงาน แบบประเมินสมรรถนะ แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูในประเทศลาวมีสมรรถนะในการการผลิตสื่อความจริงเสริมและการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 16.17 คะแนน 2) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการผลิตสื่อความจริงเสริมและการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ เพื่อเพิ่มสมรรถนะสำหรับครูในประเทศลาว หลังการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่19.53S.D เท่ากับ 1.46คะแนนของคะแนนเต็ม26 คะแนน และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่มีต่อการใช้ชุดฝึกอบรมมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาฝืกอบรมการผลิตสื่อความจริงเสริมและการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ มีคะแนน (เท่ากับ 4.94และ S.D เท่ากับ 0.13)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.