การพัฒนาระบบเฮลป์เดสก์แจ้งซ่อมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคการจับคู่ของโรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ธีรยุทธ ทรัพย์สันติสุข, สมชาย เล็กเจริญ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความพึงพอใจต่อระบบเฮลป์เดสก์เพื่อแจ้งซ่อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคการจับคู่ของโรงพยาบาลแพทย์รังสิต จากการพัฒนาระบบ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุกับระบบเฮลป์เดสก์นี้แล้วนำระบบมาตรวจสอบความพึงพอใจ ในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 90 คน ซึ่งได้ผลการวัดในระดับความพึงพอใจมาก ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ มีความพึงพอใจระดับมาก (x̅ =3.78, SD=0.60) ด้านกระบวนการทำงานของซอฟต์แวร์ มีความพึงพอใจระดับมาก (x̅=3.68, SD=0.62) และด้านระยะเวลาที่ใช้ตอบสนอง มีความพึงพอใจระดับมาก (x̅ =3.73, SD=0.74) ส่วนการวัดความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ ANOVA และ LSD ด้านกระบวนการในการทำงานของซอฟต์แวร์ ระหว่างผู้มีประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 3 ปี กับผู้มีประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 10 ปี พบว่า มีค่าเฉลี่ยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.05 และผู้มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี กับผู้มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.01

จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถระบุได้ว่า ผู้ใช้ระบบเฮลป์เดสก์แจ้งซ่อมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคการจับคู่ ของโรงพยาบาลแพทย์รังสิต มีความพึงพอใจในระดับมาก และสามารถใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบเฮลป์เดสก์อื่น ๆ ต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.