การพัฒนาระบบการไหลอัตโนมัติร่วมกับการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง เพื่อการเตรียมตัวอย่างและตรวจวัดปริมาณไทโอไซยาเนตในปัสสาวะแบบออนไลน์

นิรมล จิตต์สมหมาย

Abstract


          ระดับไทโอไซยาเนต (SCN-) ในตัวอย่างทางชีวภาพได้ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ของระดับการได้รับไซยาไนด์ (CN-) เข้าสู่ร่างกาย งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณไทโอไซยาเนตในตัวอย่างปัสสาวะโดยใช้ระบบการไหลควบคู่กับการเตรียมตัวอย่างแบบออนไลน์ ภายในระบบดังกล่าวประกอบด้วยคอลัมน์แก้วขนาดเล็กที่ภายในบรรจุด้วยตัวดูดซับของแข็งคือ strong anion exchange (SAX) resin การวิเคราะห์ไทโอไซยาเนตสามารถทำได้โดยผ่านตัวอย่างปัสสาวะเข้าสู่ระบบและไหลผ่านคอลัมน์ ไทโอไซยาเนตจะถูกดูดซับไว้ภายในคอลัมน์ จากนั้นไทโอไซยาเนตจะถูกชะออกจากคอลัมน์โดยใช้ 1 M NaNO3 และตรวจวัดหาปริมาณไทโอไซยาเนตโดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างไทโอไซยาเนตและไอร์ออน (III) ให้ผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีแดงซึ่งตรวจวัดได้โดยใช้เทคนิคทางสเปกโทรโฟโตเมทรีที่ความยาวคลื่น 460 nm วิธีการวิเคราะห์นี้ให้ความเป็นเส้นตรงถึง 11.6 ppm ขีดจำกัดของการตรวจวัด (LOD) และขีดจำกัดของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (LOQ) ที่ 0.05 และ 0.08 ppm ตามลำดับ ระบบดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณไทโอไซยาเนตในปัสสาวะโดยมีค่าร้อยละการวิเคราะห์กลับคืนอยู่ในช่วงร้อยละ 86-94


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.