การพัฒนารูปแบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าแผงลอย ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ลัดดา หิรัญยวา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านค้าแผงลอย ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านส้มตำ ในชุมชนวัดราชาธิวาสและชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจ แบบเจาะจงโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า การสร้างรูปแบบบัญชีใหม่โดยการใช้สมุดบัญชีเงินสดจะต้องมีรายละเอียด คือ ชื่อบัญชีและการบันทึกรายการ ประกอบด้วย ช่องเดือนและช่องวันที่ ใช้บันทึกเดือนและวันที่ ที่มีรายรับและรายจ่ายเป็นเงินสดและธนาคาร ช่องรายการ ใช้บันทึกรายการที่อ้างอิงถึงที่มาของเงินสดและธนาคาร ช่องเงินสดและช่องธนาคาร ใช้บันทึกรายการจำนวนเงินที่มีรายรับและรายจ่ายเป็นเงินสดและผ่านธนาคาร ช่องยอดยกไป หรือช่องยอดเงินคงเหลือของเงินสดและธนาคาร โดยนำด้านรายรับของเงินสดและธนาคาร ลบ ด้านรายจ่ายของเงินสดและธนาคาร ช่องยอดรวม ด้านรายรับของเงินสดและธนาคารที่ใช้บันทึกรายการจำนวนเงินที่ได้รับเป็นเงินสดและธนาคาร ช่องยอดรวม ด้านรายจ่ายของเงินสดและธนาคาร ที่ใช้บันทึกรายการจำนวนเงินที่ได้จ่าย เป็นเงินสดและธนาคาร ช่องยอดยกมา หรือช่องยอดเงินคงเหลือของเงินสดและธนาคารในวันก่อน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.