การพัฒนารูปแบบการสอนแบบบูรณาการเพื่อนำไปใช้กับบริบทของนักศึกษา

เพทาย เชื้อพูล, ณัชนรี นุชนิยม, ณัฐกฤตา สุขแสงกุลธาดา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อต่อยอดในการเป็นต้นแบบการศึกษาแบบบูรณาการของบริบทนักศึกษาในอนาคต นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาทำแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาแบบใหม่และการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่วัดผลตามรายวิชา งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโดยเทคนิคเดลฟายโดยมีนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจำนวน 35 คน ซึ่งผลที่ได้จากนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร72% ให้ความเห็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาสามารถได้รับสมรรถนะที่เหมาะสมทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีมากกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม การเรียนการสอนแบบบูรณาการในชั้นเรียนทำให้เกิดความเข้าใจและประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้ดีกว่าการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเห็นด้วย 77% สำหรับข้อเสนอแนะของงานวิจัยนี้คือควรปรับพื้นฐานนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรูปแบบใหม่ให้มากที่สุดเนื่องจากผลของแบบสอบถามเรื่องการเรียนการสอนแบบบูรณาการพบว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคคือความแตกต่างระหว่างพื้นฐานความรู้และทักษะของนักศึกษาแต่ละคน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.