การพัฒนาระบบสนันสนุนการตัดสินใจเพื่องบประมาณสินทรัพย์ กรณีศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เอกชัย มณีสุริยา, จงกล จันทร์เรือง

Abstract


ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่องค์กรต่างๆสนับสนุนให้มีการพัฒนาเพื่อช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันระบบสารสนเทศนิยมพัฒนาด้วยแนวคิดวิธีอไจล์ ดังนั้นอไจล์จึงถูกนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจงบประมาณสินทรัพย์ สำหรับศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ อันจะส่งผลให้การกำหนดงบประมาณในการดูแลสินทรัพย์มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ขั้นตอนดำเนินงานวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) การจัดการความรู้ (2) วิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่องบประมาณสินทรัพย์ (3) ออกแบบและพัฒนาระบบด้วยแนวคิดอไจล์ และ (4) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ ผลการดำเนินงานวิจัยของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่องบประมาณสินทรัพย์กับผู้ใช้งาน จำนวน 11 คน พบว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64/5 (S.D.=0.44) อยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่องบประมาณสินทรัพย์สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารศูนย์ฝึกอบรมพิจารณางบประมาณสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้งยังสามารถช่วยลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลและลดความคลาดเคลื่อนในการจัดทำงบประมาณสินทรัพย์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.