การพัฒนากระเป๋าสานจากกาบหมาก

สุภา จุฬคุปต์, ไศลเพชร ศรีสุวรรณ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาสมบัติทางกายภาพของกาบหมาก  ศึกษาและพัฒนากาบหมากให้มีสมบัติที่เหมาะสมในงานจักสานและออกแบบและประดิษฐ์กระเป๋าสานจากกาบหมาก

วิธีการวิจัย  คือ  ศึกษาข้อมูลทั่วไปของกาบหมาก  นำกาบหมากมาทดสอบสมบัติทางกายภาพ  จากนั้นตกแต่งสำเร็จความนุ่ม  ด้วยสารช่วยให้นุ่มประจุบวก  ให้มีสมบัตินุ่ม  เหนียว  และเปรียบเทียบก่อนและหลังการตกแต่ง  นำกาบหมากที่ตกแต่งสำเร็จนุ่มแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจักสานทดลองใช้  ผลการวิจัยพบว่า  กาบหมากมีขนาดเฉลี่ย  ความกว้าง  23  เซนติเมตร  ความยาว  66.2 เซ็นติเมตร  ค่าความหนาส่วนโคนกาบ  2.29  มิลลิเมตร  ส่วนกลาง  2.32  มิลลิเมตร  และส่วนปลายกาบ  2.74  มิลลิเมตร  ลักษณะทางกายภาพภาพตัดตามขวางและตามยาวกาบหมากจะมีการขยายตัวของท่อเส้นใย  กาบหมากที่เหมาะสมกับงานจักสาน โดยทดลองสานกระเป๋าต้นแบบ  มีค่าความต้านแรงดันทะลุ  15.85  kgf/cm2ค่าความชื้นร้อยละ  3.76  และค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงขาดในสภาวะแห้ง  947.55  เซนตินิวตัน  สภาวะเปียก  950.78  เซนตินิวตัน  มีการยืดตัวขณะขาดเมื่อเปียก  คิดเป็นร้อยละ 6.69  ทดสอบตามมาตรฐาน ISO  5079 : 1995(E) มีคุณภาพเหมาะสมกับการจักสาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.