การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ แบบไตรสิกขา

บุญเรือน เฑียรทอง, นพดล บุรณนัฏ

Abstract


This research aims to study. 1) The relationship of the morality it contains Integrity decision value affect meditation. 2) meditation containing participation responsibility tolerance affects wisdom. 3) morality concentration and wisdom affecting school quality based on good governance and threefold Buddhist. Methodology used (a) quantitative research by multiple regression analysis the school personel Photisarn Pittayakorn respondents themselves. (b) Quality research School administraters Interviewed by the quality. because quality schools highly competitive, the focus is academic excellence to international standards morality ethics, and qualified official religion. The study results will be presented in this research. 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.