การพัฒนาระบบสนับสนุนการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รดามณี คาจะโปะ, จงกล จันทร์เรือง, อุบล สุริพล

Abstract


จากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง-               ระเวียง อำเภอหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา พบปัญหาขยะภายในพื้นที่มีจำนวนมากขึ้นแต่การจัดเก็บทำได้น้อยผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสนับสนุนการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน โดยการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล MySQL และภาษา PHP ร่วมกับเทคโนโลยี Google API ในการพัฒนาระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ พัฒนาระบบและทดสอบประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ และดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบการคัดแยกขยะ โดยอาศัยข้อมูลราคาและประเภทขยะจาก บริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัดทั้งนี้ระบบมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดขยะด้วยหลักการ 3R(Reduce, Reuse, Recycle) การจัดเก็บข้อมูลขยะภายในครัวเรือน การซื้อ-ขายขยะระดับครัวเรือน ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา จำนวน 3 ท่านพบว่าระบบสามารถช่วยให้เกิดการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทั้งผู้รับซื้อขยะสามารถวางแผนการรับซื้อขยะภายในชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงสามารถนำข้อมูลการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนไปใช้สำหรับวางแผนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานขยะระดับครัวเรือน และแผนที่การเข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.