การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

พุทธินันท์ นาคสุข

Abstract


การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการงานวิจัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศจัดการงานวิจัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศจัดการงานวิจัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นคณาจารย์ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบวัดความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.27 และจากการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพบว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.31 สรุปได้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ การบันทึก ความถูกต้องในการคำนวณ และการแสดงผล สามารถนำไปใช้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.