Vol 7, No 1 (2016)

รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์

Table of Contents

Articles

Laowattanaroj K.
2810-2821
กฤติเดช มิ่งไม้
2822-2833
กัญญา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
2834-2845
กัญยาณี จีราระรื่นศักดิ์
2846-2857
กันตพงษ์ ปราบสงบ
2858-2869
จินตพร ยิ้มช้อย
2870-2881
จีรนันท์ บุญอิ่ม
2882-2893
จีรัญชยา ธนาผลอารีย์
2894-2905
ชวน ธรรมสุริยะ
2906-2917
ชัชวรินทร์ กาญจนคีรีธำรง
2918-2929
ชูชาติ โชคสถาพร
2930-2941
โชติกา กะวะนิจ
2942-2953
ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์
2954-2965
ณัฐพล วรหาญ
2966-2977
ดวงใจ อินทร์ลี
2978-2989
ทับทิม สุขศิลป์
2990-3001
ธวัชชัย ธุลีรัตน์
3002-3013
ธัชพรรณ หนูเนียม
3014-3025
นิตยา บำรุงเวช
3026-3037
นุจิรา กองทรัพย์
3038-3049
บุญชัย ชาญเชี่ยวชิงชัย
3050-3061
บุญนำ พัชรปิยะกุล
3062-3073
ปริณัฐ แซ่หวุ่น
3074-3085
ปริมประภา บุญมีฤทธิ์
3086-3097