การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาเลือกรูปแบบ การดำเนินโครงการ กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

ปริณัฐ แซ่หวุ่น

Abstract


       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาเลือกรูปแบบการดำเนินโครงการรถไฟฟ้า โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 40 ท่าน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาลำดับความสำคัญของปัจจัย โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจ แบบลำดับชันเชิงวิเคราะห์ เมื่อทำการวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจัยเป็นคู่ ๆ โดยการใส่ค่าตามวิธีการแบบ AHP ผลเฉลี่ยที่ได้จาก การวิเคราะห์คำนวณหาค่าลำดับความสำคัญของปัจจัย ทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยทัง 12 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยทีผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญในการพิจารณาเลือกรูปแบบการดำเนินโครงการรถไฟฟ้ามากที่สุดคือนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีค่าน้ำหนักความสำคัญเฉลี่ยเท่ากับ 0.1312 ในขณะที่ปัจจัยที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญน้อยที่สุดคือผลกระทบทางด้านสังคม เช่น การใช้ชีวิตประจำวัน การเดินทาง (จราจร) การค้าขาย ซึ่งมีค่าน้ำหนักความสำคัญเฉลี่ยเท่ากับ 0.0584 เมื่อทราบถึงลำดับความสำคัญของปัจจัยแล้ว สามารถนำผลของการวิจัยไปพัฒนาเป็นแบบจำลองในการพิจารณาเลือกรูปแบบการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าต่อไป


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.