Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ Abstract   PDF
ทัศนีย์ เทอดจิตไพศาล
 
Vol 6, No 1 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืชของเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม Abstract   PDF
พิมพร ทองเมือง
 
Vol 5, No 1 (2014): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องพาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Abstract   PDF
ภัทรวดี สุภัทโรบล
 
Vol 6, No 1 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการผลิตยางพาราแผ่นด้วยการลดฟองอากาศในกระบวนการกวนส่วนผสม Abstract   PDF
ชมพูนุช สนั่นไหว
 
Vol 7, No 1 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยรับยาสมุนไพร ในคลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมุทรสาคร Abstract   Untitled
จีรนันท์ บุญอิ่ม
 
Vol 7, No 1 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนารูปแบบขนส่งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย Abstract   Untitled
ธัชพรรณ หนูเนียม
 
Vol 6, No 1 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิธีอิไลซา สำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei Abstract   PDF
ศราวุธ สุทธิรัตน์
 
Vol 6, No 1 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพถุงหมัก LDPE สำหรับครัวเรือน Abstract   PDF
สุรชัย อำนวยพรเลิศ
 
Vol 6, No 1 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะครามดองสำหรับเป็นเครื่องเคียง Abstract   PDF
อัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง
 
Vol 7, No 1 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “งามผิวหน้าตำรับวังสวนสุนันทา” Abstract   Untitled
ดวงใจ อินทร์ลี
 
Vol 7, No 1 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองรสชาติอาหารล้านนา (น้ำพริกอ่อง) Abstract   Untitled
ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์
 
Vol 6, No 1 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเครื่องมือส่งข้อมูลบรรณานุกรมสำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “ALIST” ไปยังฐานข้อมูลรวม EBSCO Abstract   PDF
ชำนาญ อินทสโร
 
Vol 6, No 1 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มบางต้นทุนต่ำ และการวิเคราะห์ฟิล์มบางทองแดง Abstract   PDF
สุชาติ สุวรรณทัศน์, ธงชัย หอมวันทา, อุดมเดช ภักดี, สุรศักดิ์ เชียงกา
 
Vol 6, No 1 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเครื่องเตือนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ภายในบริเวณตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 Abstract   PDF
ธนากร ผิวจี, ศุภโยธิน ณ สงขลา
 
Vol 7, No 1 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การกำหนดจุดจอดรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสม กรณีศึกษา: โรงพยาบาลสกลนคร Abstract   Untitled
นุจิรา กองทรัพย์
 
Vol 6, No 1 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การย่อยสลายพอลิแลคติกแอซิดโดยกลุ่มจุลินทรีย์ในดินจากหลุมฝังกลบขยะ และตะกอนนํ้าเสีย โรงงานปลาทูน่ากระป๋อง Abstract   PDF
สุภารัตน์ ปั้นพุ่มโพธิ์
 
Vol 7, No 1 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การย้อมสีกระดาษสาด้วยสีธรรมชาติจากดิน Abstract   Untitled
บุญนำ พัชรปิยะกุล
 
Vol 7, No 1 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยหมอพื้นบ้าน Abstract   Untitled
ทับทิม สุขศิลป์
 
Vol 7, No 1 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยแพทย์แผนไทย Abstract   Untitled
นิตยา บำรุงเวช
 
Vol 6, No 1 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมทางคลินิกเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาจีนตำ รับ Simo decoction ในการรักษาอาการอาหารไม่ย่อย กลุ่มที่ไม่พบสาเหตุชัดเจน (Functional dyspepsia, FD) และการศึกษาถึงผลของยาที่มีต่อระดับความเข้มข้นของ Subst Abstract   PDF
เสาวลักษณ์ มีศิลป์
 
Vol 6, No 1 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมทางคลินิกเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาจีนตำรับ Simo decoction ในการรักษาอาการอาหารไม่ย่อยกลุ่มที่ไม่พบสาเหตุชัดเจน(Functional dyspepsia, FD) และการศึกษาถึงผลของยาที่มีต่อระดับความเข้มข้นของ Substanc Abstract   PDF
เสาวลักษณ์ มีศิลป์
 
Vol 7, No 1 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาเลือกรูปแบบ การดำเนินโครงการ กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย Abstract   Untitled
ปริณัฐ แซ่หวุ่น
 
Vol 7, No 1 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะและการจัดการขยะชุมชนพื้นที่จังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม ตำบลช่องสาลิกา Abstract   Untitled
บุญชัย ชาญเชี่ยวชิงชัย
 
Vol 5, No 1 (2014): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์คราบลิปสติกโดยเทคนิค Gas Chromatography และเทคนิค Fluorescence Spectroscopy Abstract   PDF
ผกายมาศ อภิวัฒน์วราวงศ์
 
Vol 5, No 1 (2014): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 กลุ่มระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความถี่ในการเกิดพายุสุริยะและพายุโซนร้อน Abstract   PDF
วาสนา ร้อยอำแพง
 
1 - 25 of 105 Items 1 2 3 4 5 > >>