การศึกษาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มนาฬิกาด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล PIC

ณัฐพล วรหาญ

Abstract


งานวิจัยนีศึกษาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก อย่างง่ายของลูกตุ้มนาฬิกา โดยสร้างชุดประมวลผลสัญญาณออกเป็น 3 ส่วนคือ วงจรส่งสัญญาณ วงจรรับสัญญาณ และ วงจรควบคุม ทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์ โดยการนำชุดอุปกรณ์ทีสร้างมาทำการทดลองเพื่อหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกของจังหวัดกรุงเทพฯ และเปรียบเทียบกับค่าในทางทฤษฏี พบว่า ค่าความเร่งเนืองจากแรงโน้มถ่วงของโลกเฉลียและเปอร์เซ็นความคลาดเคลือนทีได้จากการคำนวณเท่ากับ 9.823 m / s2 และ 0.408% และ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก เปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนและค่า R-Squared (R2 ) ที่ได้จากการเขียนกราฟเท่ากับ 9.842 m / s2 , 0.603% และ 0.9998

Keywords


การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มนาฬิกา, ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก,PIC- Microcontroller

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.