การวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะและการจัดการขยะชุมชนพื้นที่จังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม ตำบลช่องสาลิกา

บุญชัย ชาญเชี่ยวชิงชัย

Abstract


          บทความนี้นำเสนอ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่จังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม ตำบลช่องสาลิกา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ศึกษาองค์ประกอบขยะ ความสัมพันธ์ของปัจจัยความรู้กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และการนำไปพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.23) มีอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 23.86) ระดับการศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 34.09) มีรายได้ ตํากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 40.91) รองลงมาคือ มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 36.08) และรายได้ 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 16.76) ตามลำดับ ใช้ระยะเวลาที่พักอาศัยมากกว่า 5 ปีขึนไป (ร้อยละ 55.11) รองลงมาคือ 3 – 5 ปี (ร้อยละ 25.28) และ 1 – 3 ปี (ร้อยละ 14.20) ตามลำดับ ปัจจัยทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในประชาคมแต่งตังคณะกรรมการ อยู่ในระดับมากที่สุด การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานการจัดการขยะ อยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนา จังหวัดลพบุรี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40 พลาสติก ค่าเฉลียคิดเป็นร้อยละ 43 แก้ว ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 7 กระดาษค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 5.6 โลหะ ค่าเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 2.4 และอืนๆ       ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 2 ขยะมีความหนาแน่นเฉลีย 0.21 กิโลกรัม/ลิตร


Keywords


การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการขยะ, องค์ประกอบทางกายภาพของขยะ, การมีส่วนร่วม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.