การย้อมสีกระดาษสาด้วยสีธรรมชาติจากดิน

บุญนำ พัชรปิยะกุล

Abstract


        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าสีที่ได้จากการย้อมสีกระดาษสาด้วยสีธรรมชาติจากดิน และเพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างเฉลียของค่าสีที่ได้จากการย้อมด้วยอัตราส่วนที่แตกต่างกัน นำกระดาษสาน้ำหนัก 70 - 80 กรัมต่อตารางเมตร ย้อมสีที่เตรียมจากดิน 4 สี คือ สีดำ สีน้ำตาลเข้ม สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาล แดง ด้วยความเข้มข้นดิน: น้ำ 1: 3 และ 1: 6 ประเมินค่าสีด้วยเครื่องวัดค่าสี (Colorimeter) ยี่ห้อ ColorFlex พบว่า ค่าเฉลี่ย ความเป็นสี (h*) เท่ากับ 77.98 และ 83.37, 79.03 และ 82.18, 82.36 และ 86.19 และ 66.41 และ 71.52 ตามลำดับสีและความเข้มข้นของดิน โดยค่าความสว่างของสี (L*) จะลดลงถ้าใช้อัตราส่วนของดินเพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะห์สถิติด้วยค่า t-test ของกระดาษสาที่ย้อมด้วยดินสีเดียวกันแต่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 2 ระดับ พบว่า ค่าสี (L* a* b* C* และ h*) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .05


Keywords


การย้อมสีธรรมชาติจากดิน, กระดาษสา, การย้อมสี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.