ปัจจัยทีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดยกกระชับมดลูกของประชาชนเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โชติกา กะวะนิจ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวดกระชับมดลูก ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน กทม. 2) เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดกระชับมดลูก ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผสมผสาน กทม. จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนทีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทนวดกระชับมดลูก ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครังนีเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขันตอน จำนวน 397 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้ค่าสถิติ T-test , F-test, การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณตามลำดับความสำคัญของตัวแปรที่นำเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์เนือหา (Content analysis)

Keywords


การแพทย์แผนไทย, การนวดยกกระชับมดลูก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.