การพัฒนารูปแบบขนส่งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

ธัชพรรณ หนูเนียม

Abstract


       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและการจัดการรูปแบบขนส่งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ทั้งหมด 14 จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิน 191 คน ผู้วิจัยนำมากำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จำนวน 127 คน เครื่องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยแบบหลายขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบขนส่งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย คือ (1) การจัดการรูปแบบการขนส่งทีเหมาะสมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาพรวม พบว่า การพัฒนารูปแบบการขนส่งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Χ = 3.53, S.D.= 0.45) (2) รูปแบบการขนส่งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ =3.53, S.D. = 0.48 ) และผลการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยการจัดการรูแบบขนส่งกับการพัฒนารูปแบบขนส่งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยในภาพรวม พบว่า การจัดการการรูปแบบขนส่งกับการจัดการรูปแบบขนส่งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยในภาพรวม ในด้านการตรวจสอบและประเมินผล ด้านคุณภาพบุคลากร ด้านเวลาในการขนส่งสินค้าและด้านผู้นำองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการรูปแบบขนส่งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยในภาพรวมอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที 0.05 ส่วนผลการวิเคราะห์ตัวแปรรูปแบบขนส่งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปกับการพัฒนารูปแบบขนส่งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ในภาพรวมพบว่า รูปแบบขนส่งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปกับการจัดการรูปแบบขนส่งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยในภาพรวม ในด้านการขนส่งทางน้ำ ด้านการขนส่งทางรถยนต์ และด้านการขนส่งทางรถไฟมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการรูปแบบขนส่งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ในภาพรวมอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที 0.05


Keywords


การพัฒนา, รูปแบบการขนส่ง, อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.