การรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยหมอพื้นบ้าน

ทับทิม สุขศิลป์

Abstract


        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิหลังองค์ความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต กระบวนการรักษา การส่งเสริม การฟื้นฟูอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยหมอพืนบ้านจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกหมอพืนบ้านที่เชี่ยวชาญในการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต จำนวน 7 คน และคนไข้ที่เคยเข้ารับการรักษาผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หมอพืนบ้านที่เชี่ยวชาญในการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตทั้ง 7 คน มีองค์ความรู้ประสบการณ์ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริมและการฟื้นฟูอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่หลากหลาย มีวิธีการรักษาด้วยการนวด การเหยียบเหล็กแดง การประคบสมุนไพร การอบยา
สมุนไพรและการรับประทานยาสมุนไพร ซึ่งนั้นส่งผลให้ผู้ป่วยมีสภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นจากผลการศึกษาชีให้เห็นว่า ผลการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยหมอพื้นบ้านสามารถเป็นทางเลือกหนึงในการรักษาให้กับผู้ป่วยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตได้เป็นอย่างดี


Keywords


อาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต, หมอพื้นบ้าน, Abstract

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.