ความชุกของการบริหารยาระงับปวดอนุพันธ์ฝิ!นชนิดรับประทานที!ไม่ตรงตามแผนการรักษา ในผู้ป่ วยนอกทม!ี ีความปวดเรื/อรังของคลินิกระงับปวด รพ.รามาธิบดี

กัญญา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

Abstract


การศึกษาชนิดภาคตัดขวางนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความชุกและปัจจัยทีเกียวข้องกับการบริหารยา
ระงับปวดอนุพันธ์ฝินชนิดรับประทานทีไม่ตรงตามแผนการรักษาในผู้ป่ วยนอกทีมีความปวดเรือรังและมา
รับบริการตรวจรักษาทีคลินิกระงับปวด โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31
กรกฎาคม 2558 กลุ่มตัวอย่างทีศึกษา คือ ผู้ป่ วยนอกทีได้รับการรักษาอาการปวดเรือรังด้วยยาระงับปวด
อนุพันธ์ฝินชนิดรับประทาน จำนวน 173 ราย ทีมีอายุตังแต่ 18ปี ขึนไป เก็บข้อมูลโดยวิธีตอบแบบสอบถาม
MMAS-8, วิธีตรวจนับเม็ดยา (จุดตัดที <80 และ>100 %) และวิธีสาธิตการรับประทานยาดังกล่าว วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาจากทัง 3 วิธีพบว่า ร้อยละ 52.6 ของ
ผู้ป่ วยนอกทีมีความปวดเรือรัง บริหารยาระงับปวดอนุพันธ์ฝินชนิดรับประทานไม่ตรงตามแผนการรักษา
ตามนิยามของ WHO โดยแต่ละวิธีให้ผลการศึกษาทีแตกต่างกันและมักจะได้ค่าทีตํากว่าเมือเทียบกับผลจาก
ทัง 3 วิธีรวมกัน ทังนี ความชุกของการศึกษานีได้ผลการศึกษาใกล้เคียงกับการประมาณการณ์ของ WHO
(ร้อยละ50)


Keywords


การบริหารยาไม่ตรงตามแผนการรักษา / ยาระงับปวดอนุพันธ์ฝินชนิดรับประทาน / ผู้ป่ วย นอกทีมีความปวดเรือรัง

Full Text:

Untitled

References


World Health Organization. (1998). The World health report: Life in the 21st century, a vision for all.

Retrieved November 14, 2014, from: http://www.who.int.

Institute of medicine of the national academies.(2007). Informing the future. Critical issues in health 4th

edition. Retrieved November 14, 2014, from: www.nap.edu.

Marie T. Brown and Jennifer K. Bussell.(2011). Medication Adherence: WHO Cares?. Mayo Clin Proc.

(4), 304-314.

Tim Mathes, Dawid Pieper ,Sunya-Lee Antoine, Michaela Eikermann.(2012).50% adherence of patients

suffering chronic conditions– where is the evidence?. GMS German Medical Science.10, 1-4.

Lars Osterberg, and Terrence Blaschke.(2005). Adherence to Medication. The new england journal of

medicine. 353 (5), 487-497.

World Health Organization.(2003). ADHERENCE TO LONG-TERM THERAPIES. Evidence for action.

Retrieved November 14, 2014, from: http://www.who.int.

Allan Showalter. (2006).Incidence and prevalence of patient noncompliance. 1-9. Retrieved November 22,

,

from:http://alignmap.com/wpcontent/uploads/2006/03/Incidence%20&%20Prevalence%20Of%20P

atient%20Noncompliance.pdf.

Beena Jimmy, Jimmy Jose.(2011).Patient Medication Adherence. Measures in Daily Practice. Oman

Medical Journal. 26 (3),155-159.

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗ SSRU2016

American Society on Aging and American Society of Consultant Pharmacists Foundation.(2006).

Improving Medication Adherence in older adults. Adult Meducation. 1-95. Retrieved November

, 2014, from : http://www. AdultMeducation.com.

Rob Horne, John Weinman, Nick Barber, Rachel Elliott. (2005).Concordance, adherence and compliance

in medicine taking. Report for the National Co-ordinating Centre for NHS Service Delivery and

Organisation R & D (NCCSDO).1-311.

Blair H Smith, Jane L Hopton and W Alastair Chambers. (1999). Chronic pain in primary care. Family

Practice. 16(5), 475-482.

Trafton JA, Cucciare MA, Lewis E, Oser M. (2011). Somatization is associated with non-adherence to

opioid prescriptions. J Pain. 12(5), 573-580.

นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์. (2555). ความไม่ ร่ วมมือในการใช้ยา.ไทยไภษัชยนิพนธ์ (ฉบับการศึกษาต่อ

เนืองทางเภสัชศาสตร์). 7, 5-6.

Miaskowski C, Dodd MJ, West C, et al. (2001). Lack of adherence with the analgesic regimen. A

significant barrier to effective cancer pain management. J Clin Oncol. 19(23), 4275-4279.

Valeberg BT, Miaskowski C, Hanestad BR, Bjordal K, Moum T, Rustøen T.(2008, September).

Prevalence rates for and predictors of self-reported adherence of oncology outpatients with

analgesic medications. Clin J Pain. 24(7), 627-36.

Broekmans S, Dobbels F, Milisen K, Morlion B, Vanderschueren S. (2010, November). Determinants of

medication underuse and medication overuse in patients with chronic non-malignant pain: a

multicenter study. Int J Nurs Stud. 47(11), 1408-17.

Broekmans S, Dobbels F, Milisen K, Morlion B, Vanderschueren S.(2010, February). Pharmacologic pain

treatment in a multidisciplinary pain center. Do patients adhere to the prescription of the

physician?. Clin J Pain. 26(2), 81-86.

Shu-Yuan Liang, Shu-Fang Wu , Shiow-Luan Tsay, Tsae-Jyy Wang ,Heng-Hsin Tung.(2013). Prescribed

Opioids Adherence Among Taiwanese Oncology Outpatients:Pain Management Nursing. 14(3),

-160.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.