การศึกษาเปรียบเทียบร่องรอยของกระสุนปืนบนกระจกรถยนต์จากวิถียิงที่ต่างกัน

ชูชาติ โชคสถาพร

Abstract


      การก่ออาชญากรรมโดยใช้อาวุธปืนพกยิงเข้ารถยนต์เป็นหนึ่งในคดีที่เกิดขึ้นบ่อย โดยวัตถุพยานที่เหลืออยู่ในที่เกิดเหตุจึงมักมีเพียงร่องรอยกระสุนปืนที่เกิดขึ้นบนกระจกรถยนต์ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาอิทธิพลของวิถียิงที่มีต่อรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นบนกระจกรถยนต์รอบคัน ทั้งกระจกด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างโดยเลือกใช้ปืนที่คนร้ายมักใช้ก่อคดี ได้แก่ อาวุธปืนพกอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. และใช้กระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกัว โดยกำหนดระยะยิง 1 เมตร และยิงในแนวระดับ วิถียิงแบ่งเป็น 3 มุม คือ มุมยิงที่ 30o 45o และ 90o เทียบกับผิวกระจก ดังนันงานวิจัยนีจึงได้ผลการศึกษาเป็นชุดข้อมูลภาพและข้อมูลเชิงตัวเลขที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างร่องรอยแตกของกระจกและวิถียิง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าวิถียิงและกระจกรถยนต์ทีแตกต่างกันส่งผลต่อจำนวนเส้นแตกร้าวรอบรูกระสุนอีกด้วย


Keywords


รอยแตกของกระจก, กระสุนปืน, กระจกรถยนต์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.