การปรับปรุงกระบวนการบริการแผนกผู้ป่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

กัญยาณี จีราระรื่นศักดิ์

Abstract


วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพือศึกษาปัญหาความต้องการและเพือปรับปรุงกระบวนการบริการ
แผนกผู้ป่วยนอกคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลตามแนวคิดของ LEAN โดยใช้แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์กึงโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูล ตังแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 กลุ่ม
ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามคือในผู้รับบริการจำนวน 400 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือหัวหน้าพยาบาลและ
พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 25 คน นำข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และวิเคราะห์เชิงเนือหาพบว่าระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการบริการสูงสุด คือด้านความน่าเชือถือ/ความปลอดภัยของ
บริการ (Χ= 4.33, S.D = 0.57) ผู้รับบริการต้องการให้ลดระยะเวลารอตรวจมากทีสุด (ร้อยละ 17.75)
สามารถปรับปรุงกระบวนการบริการตามแนวคิด LEAN และได้ผังมอบหมายการปฏิบัติงานใหม่ จากเดิม 5
ขันตอน 24 กระบวนการเป็น 5 ขันตอน 37 กระบวนการ ดัชนีวัดคุณภาพบริการรวม 27 ข้อ


Keywords


การปรับปรุง, กระบวนการบริการ, แผนกผู้ป่วยนอก

Full Text:

Untitled

References


กระทรวงสาธารณสุข. (2542). มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (พิมพ์ครังที 2). กรุงเทพฯ: สามเจริญ

พานิช.

เกศินี ศรีคงอยู่. (2543). ความพึงพอใจของผู้รับริการแผนกผู้ป่ วยนอกโรงพยาบาลปากท่อราชบุรี. ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า 12.

จริยา อู่สิงห์สวัสดิ% . (2547). การออกแบบระบบบริหารกระบวนการอย่างมีคุณภาพของคลินิกนอกเวลา:

กรณีคลินิกเวชกรรมฟื นฟูนอกเวลา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล.

ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.

ฉัตรวรัญ องคสิงห์และคณะ. (2549). รายงานผลโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนารูปแบบการจัดระบบ

บริการสุขภาพของชุมชนตำบลโคกกระชายอำเภอครบุรี. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา.

ธีรพร สถิรอังกูร. (2550). การประเมินคุณภาพงานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก&ด้านการปรึกษาสุขภาพ.

กรุงเทพฯ: สำนักการพยาบาล.

ฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร. (2555). ผล

การสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการผู้ป่วยนอกในช่วงเดือนมกราคม– มีนาคม พ.ศ. 2555. ใน

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปี 2555. (ไม่ปรากฏเลขหน้า). กรุงเทพฯ:

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร.

ยงยุทธ์ พงษ์สุภาพ. (2541). ทางเลือกใหม่ระบบบริการสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง.

หน้า 34.

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗ SSRU2016

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. (2555). พัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอกในปีงบประมาณ

สืบค้นเมือ มิถุนายน 23, 2555, จาก

http://www.hospital.tu.ac.th/doc/ha/270355/PDF_p/01.pdf

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล. (2544, มิถุนายน 1). คู่มือการปฏิบัติการพยาบาล.

วีรพจน์ ลือประสิทธิ%สกุล. (2544). TQM LIVING HANDBOOK ภาคห้าการบริหารกระบวนการอย่างมี

คุณภาพ Quality Process Management ตอนที 1 สถาปนาระบบ. กรุงเทพฯ : บริษัทโทเรอินเตอร์

เนชัน แนลเทรดดิง.

ศรีสมร ภู่มะลิ. (2550). การปรับปรุงกระบวนการบริการแผนกผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาลลาดพร้าว. ปริญญาครุ

ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (2551, พฤษภาคม). การ

จัดทำมาตรฐานและการปรับปรุงบริการ. QA-NEWS : KMITMB. (ไม่ปรากฏเลขหน้า). สืบค้นเมือ

สิงหาคม 3, 2555, จาก http//www.qa.kmutnb.ac.th/qa_news/2551/QANEWS168_25510515.pdf

สุเมธ พีรุวฒิ. (2553). การบริหารจัดการองค์กรเพือขจัดความสูญเปล่าในระบบงานโรงพยาบาล. (หน้า 7-

. ห้องประชุมชัน 2 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่:

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

หน่วยเวชระเบียนและเวชสถิติ ฝ่ายวิชาการ. (2553). สถิติผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553. (ไม่ปรากฏ

เลขหน้า). กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร.

_________. (2554). สถิติผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2554. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร.

Aday, L.A. & Anderson, R. (1975). Development of Induce of Access of Medical Care. Michigan Ann

Abor: Health Administration Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.