การศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ และสิ่งงแวดล้อมในการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ชัชวรินทร์ กาญจนคีรีธำรง

Abstract


การศึกษานีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ สิงแวดล้อม ในการทำความสะอาดมือ และเพือศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ในการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงเชิงพรรณนา ในประชากร จำนวน 116 คน พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่ มีระดับความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 53.40 มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 62.90 และมีการปฏิบัติในการทำความสะอาดมือ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 58.6 จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ พบว่า ระดับการศึกษา และแผนกทีปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ และระดับทัศนคติ ตำแหน่งงาน มีความสัมพันธ์กับ ระดับความรู้ และระดับการปฏิบัติ ช่วงอายุ มีความสัมพันธ์กับกับระดับทัศนคติ และเพศมีความสัมพันธ์กับกับระดับความรู้ในการทำความสะอาดมือ (P-value<0.05) การศึกษานีนำไปพัฒนาแนวปฏิบัติการทำความสะอาดมือและปรับปรุงสิงแวดล้อมในการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายต่อไป

Keywords


ความรู้, ทัศนคติ,การปฏิบัติ,สิ่งแวดล้อม,การทำความสะอาดมือ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.