การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองรสชาติอาหารล้านนา (น้ำพริกอ่อง)

ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์

Abstract


      งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจความต้องการรสชาติในผลิตภัณฑ์ข้าวพองรสชาติอาหารล้านนา ศึกษาสูตรและกระบวนการผลิตทีเหมาะสมในการผลิต และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 66 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยรับประทานอาหารล้านนา และข้าวพอง ส่วนใหญ่มีความต้องการข้าวพองรสชาติน้ำพริกอ่อง ร้อยละ 31 รองมารสชาติไส้อัว ร้อยละ 24 และจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองรสน้ำพริกอ่อง โดยใช้ปริมาณน้ำพริกอ่องร้อยละ 15 20 25 และ 30 ของปริมาณน้ำเชื่อม (แบะแซต่อมาร์ชเมลโลว์ (1:1)) พบว่า ปริมาณน้ำพริกอ่องร้อยละ 15 มีปริมาณน้ำอิสระ (Aw) น้อยที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อศึกษาปริมาณของข้าวพองและปริมาณน้ำเชื่อม ร้อยละ 50-80 และร้อยละ 20-50 พบว่า ปริมาณข้าวพองและน้ำเชื่อมที่เหมาะสมเท่ากับร้อยละ 75.05 และร้อยละ 36.36 และผลการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ข้าวพองรสน้ำพริกอ่อง พบว่า ผู้บริโภคสนใจผลิตภัณฑ์ข้าวพองรสน้ำพริกอ่องร้อยละ 94.5 และตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์ร้อยละ 97.5


Keywords


ข้าวพอง, น้ำพริกอ่อง, อาหารล้านนา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.