การรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยแพทย์แผนไทย

นิตยา บำรุงเวช

Abstract


        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้กระบวนการรักษาและผลจากการรักษาผู้ป่วยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยแพทย์แผนไทย ซึ่งทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแพทย์แผนไทยรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต จำนวน 5 คน จากผลการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับภูมิหลัง กระบวนการรักษา และประเมินผลการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตที่ได้รับการรักษาจากแพทย์แผนไทย จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แพทย์แผนไทยและผู้ป่วยทีมารับการรักษากับแพทย์แผนไทยและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 22 ข้อ
         ผลการศึกษาวิจัย พบว่าแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 50-74 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแพทย์แผนไทยเป็นหลัก โดยครึ่งหนึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งสืบทอดมาจากบุคคลอื่น มีประสบการณ์การรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตไม่น้อยกว่า 20-30 ปี ผู้ป่วยทีมารับการรักษา กับแพทย์แผนไทย พบว่า จำนวนผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นอัมพาตครึ่งซีก อัมพาตทังตัวและอัมพาตใบหน้ากระบวนการรักษาซึ่งมีการตรวจวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยโดยใช้วิธีการดูลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย รูปร่าง สีผิวโดยการสังเกต การยืน การเดิน นั่ง การสัมผัสด้วยมือ และการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ เช่น หูฟัง เครื่องวัดความดัน และการซักประวัติเพิ่มเติมจากผู้ที่ดูแลผู้ป่วย ซึ่งมีรูปแบบการรักษาหลากหลาย มีการใช้สมุนไพรมารวมเป็นตำรับยา จากการศึกษาครังนีพบตำรายาที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 35 ตำรับ และการใช้สมุนไพรทั้งสิ้น 80 ชนิด การประเมินผลการรักษา แม้ว่าผลการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความใส่ใจสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ การรับประทานอาหารให้ครบทัง 5 หมู่ เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวผู้ป่วย รวมทั้งเลือกอาหารที่ไม่แสลงต่อโรคให้กับผู้ป่วย เช่น สุรา ข้าวเหนียว หน่อไม้ของหวาน มัน เค็ม การดูแลจิตใจให้ดีต้องมีญาติหรือเพื่อนคอยให้กำลังใจ เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาให้กับผู้ป่วยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตได้เป็นอย่างดี


Keywords


อาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต, แพทย์แผนไทย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.