ประสิทธิภาพของสารสกัดชีวภาพที4เตรียมจาก Bacillus subtilis B03 ตรึงลงบนอนุภาคนาโนไคโตซาน สำหรับควบคุมโรคดอกจุดสนิมในกล้วยไม้สกุลหวาย

Laowattanaroj K.

Abstract


สารสกัดทางชีวภาพ (สารสกัดทางชีวภาพ; BS) ทีเตรียมจากเชือ Bacillus subtilis B03 ถูกตรึงบน
อนุภาคนาโนไคโตซานด้วยวิธีการดูดซับ (สารสกัดทางชีวภาพทีตรึงบนอนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการดูดซับ;
BSAd) และสารสกัดทางชีวภาพทีตรึงบนอนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการห่อหุ้ม (สารสกัดทางชีวภาพทีตรึงบน
อนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการห่อหุ้ม; BSEn) เพือใช้ในการยับยังการงอกของสปอร์รา Curvularia
eragrostidis BS, BSAd and BSEn ถูกนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยังการงอกของสปอร์โดยใช้วิธี
Hanging drop โดยวัดอัตราการเจริญของสปอร์ภายหลังจากการบ่มเชือไว้ 24 ชัว โมง ผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิภาพของ BSทีความเข้มข้น 1000 ppm สามารถยับยังการงอกของสปอร์ได้ 91.4% และ
ประสิทธิภาพของ BSAd และBSEn ทีความเข้มข้น 1000 ppm เช่นเดียวกันสามารถยับยังการงอกของสปอร์
ได้ 99.% และ 98.6% ซึงมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ Mancozeb ซึงเป็นสารเคมีทีใช้ในการควบคุมเชือราใน
ปัจจุบัน จากผลการทดลองทำให้ทราบว่าสารสกัดทางชีวภาพทีเตรียมจากเชือ Bacillus subtilis B03 มี
ศักยภาพในการควบคุมเชือราซึงเป็นสาเหตุก่อโรคดอกจุดสนิมในกล้วยไม้สกุลหวาย


Keywords


สารสกัดชีวภาพ, สารสกัดชีวภาพตรึงบนอนุภาคนาโนไคโตแซนด้วยวิธีการดูดซับ, สารสกัด ชีวภาพตรึงบนอนุภาคนาโนไคโตแซนด้วยวิธีการห่อหุ้ม

Full Text:

Untitled

References


Atif, S., Haliza K., Ling Y. I., and Noraziah M.Z. (2012). Antifungal Activity of Chitosan Nanoparticles

and Correlation with Their Physical Properties. Biomaterials International Journal, 2012(1),

-9.

Begum, F., Mahal, F., and Alam, S. (2010). Inhibition of spore germination and mycelia growth of three

fruit rot pathogens using some chemical fungicides and botanical extracts. Life Earth

Science Journal,2010(5), 23-27.

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗ SSRU2016

Calvo, P.,Remunan-Lopez, C., Vila-jato, J.L., Alonso, M.J. (1998). Noval Hydrophilic Chitosan-

Polyethylene Oxide Nanoparticles as Protein Carriers. Applied Polymer Science Journal

, 1998(63), 709-718.

Chandel, U., and Rekha, P.(2014). Efficacy of leaf exudates of jatropha curcas L. on percentage spore

germination inhibition of its selected phylloplane and rhizophere. fungi Indian Science

Journal, (4)1, 70-74.

Duff, J. (2002). Orchid Diesease in the Northern Territory. Agnote Journal, 568.

Gupta R.B. (2006). Fundamentals of drug nanoparticles. Nanoparticle Technology for Drug Delivery

Journal, 2006(2), 1-18.

Hossain, M. (2011). Therapeutic orchids: traditional uses and recent advances –an overview. Fitoterapia

(2),102-140.

Hu. C.H., Qi. L.F., Xu. Z.R., Jiang X., and Zou .X.F. (2004). Preparation and antibacterial activity of

chitosan nanoparticles, Carbohydrate Research, 339(16), 2693-2700.

Jain K. (2008). Nano pharmaceuticals. The handbook of nano medicine, 2008, 119-160.

Lifeng, Q., Zirong, X., Xia, J., Hu, C., and Zou, X. (2004). Preparation and antibacterial activity of

chitosan nanoparticles. Carbohydrate Journal, 2004(399), 2693-2700.

Liu, C.G., Tan, Y.L., Liu, C.S., Chen, X. G., and Yu, L.J. (2007). Preparations, Characterizations and,

Applications of chitosan-based nanoparticles. Ocean university of china Journal, 2007(1),

-243

Maturot, W.(2012). Utilization of chitosan Nanoparticles loaded crude extracts obtained from cultures of

Bacillus subtilis B01 for growth suppression of pathogenic fungi in orchids. A thesis of

master degree of science (Appropriate technology for resources and environmental

development). Mahidol University.Nakhonprathom.

Mckeen, C., Reilly, C., and Pusey, P. (1986). Production and Partial characterization of antifungal

substances antagonistic to Monillinia fructicola from Bacillus subtilis, Ecology and

Epidermiology, 76, 13-139.

Peter, A. (2005). Nonpesticide methods for controlling diseases and insect pests. Bangkok, Thailand: the

Asian Productivity Organization.

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗ SSRU2016

Petlamul, W., and Poonsuk, P. (2012). Evaluation of strains of Metarhizium anisopliae and Beauveria

bassiana against Spodoptera litura on the basis of their virulence, germination rate, conidia

production, radial growth and enzyme activity. Mycobiology Journal, 2012(40), 111-116.

Singh, A., Singh, S., Singh, S., and Singh, D.T. (2009). Fungal spore germination inhibition by alkaloids

dehydrocorydalmine and oxyberberine. Plant protection Journal, 49(3), 287-289.

Soundarapandian, P., and Chandra, R.(2007). Mass production of entomopathogenic fungus Metarhizium

anisopliae (Deuteromycota; Hyphomycetes) in the laboratory. Microbiol Journal, 2007(2),

-695.

Thaochan, N.,and Benarlee, R. (2014). Stability of Metarhizium anisopliae PSUM04 on longkong tree

for controlling bark’s eating caterpillars. Khon kaen Journal, 42(3), 618-623.

Thieankhao, A. (2007). Efficacies of Trichoderma spp. for inhibition of Curvularia eragrostidis and the

control of flower rusty spot on Dendrobium Orchid. Master of science (Agiculture), Major

Field: Plant Pathogenic, Department of plant Pathology. Kasetsart University. Bangkok.

Trisri N. (2001). Guide for Disease Prevention and flower removal. Kurusapaladprow printing. Bangkok.

Wu, Y ., Yang, W., Wang, C., Hu, J., Fu, S. (2005). Chitosan nanoparticles as a novel delivery system for

ammonium glycyrrhizinate. Applied Polymer Science Journal , 2005(295), 235-245


Refbacks

  • There are currently no refbacks.