การวิเคราะห์คราบลิปสติกโดยเทคนิค Gas Chromatography และเทคนิค Fluorescence Spectroscopy

ผกายมาศ อภิวัฒน์วราวงศ์

Abstract


รอยเปื้อนของลิปสติกเพียงเล็กน้อยมักถูกพบในสถานที่เกิดเหตุและอาจจะเป็นหลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์ที่สำคัญได้ ตัวอย่างลิปสติกและลิปกลอสต่างยี่ห้อกัน 32 ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GC-FID และเทคนิค Fluorescence Spectroscopy ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GC-FID สามารถจำแนกตัวอย่างลิปสติกได้จากการพิจารณารูปแบบพีคในโครมาโทรแกรมของตัวอย่าง และการศึกษาด้วยวิธี Fluorescence Spectroscopy เมื่อกระตุ้นด้วยแสงที่มีความยาวคลื่น 350 nm จะเกิดสเปกตรัมของการคายแสงของตัวอย่างในช่วงความยาวคลื่น 350 – 800 nm เมื่อเปรียบเทียบสเปกตรัมของตัวอย่างทำให้สามารถจำแนกตัวอย่างได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้เทคนิคทั้งสองมาวิเคราะห์คราบลิปสติกและลิปกลอสที่ติดอยู่บนผ้า จากโครมาโทแกรมและสเปกตรัมของการคายแสง สามารถระบุได้ว่าเป็นตัวอย่างลิปสติกและลิปกลอสจากแท่งที่ใช้ ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถนำเทคนิคทั้งสองไปใช้วิเคราะห์คราบลิปสติกบนผ้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางนิติวิทยาศาสตร์


Keywords


เครื่องสำอางประเภทลิปสติก; GC-FID; FLUORESCECE SPECTROSCOPY

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.