Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษารูปแบบและการบริหารจัดการแสดงของคณะอักษราหุ่นละครเล็ก Abstract   Untitled
กุลธดา ศรีสุข
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษาคุณภาพการให้บริการและความจงรักภักดีของผู้ให้บริการที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดี: กรณีสำ นักงานใหญ่ ของธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง Abstract   PDF
สุปราณี ศรีรัตนะ
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ กรณีศึกษา : อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช Abstract   PDF
อุษา คะเณ
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบความกำกวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ชั้นลึกในภาษาจีนกลางกับภาษาไทย Abstract   Untitled
ณิชา โชควิญญู
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างสรรค์การแสดง ชุด พระลอลงสรง Abstract   Untitled
นฤมล ขันสัมฤทธิ
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 Abstract   Untitled
นัฏภรณ์ พูลภักดี
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสื่อสารภาพลักษณ์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ สู่การครองใจของผู้บริโภค Abstract   PDF
เบญจพล วงษ์วรวัฒนา
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ Abstract   PDF
อมร เหรียญทักษิณายัน
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร Abstract   PDF
นงนภัสร ใจสมคม
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ชุดแต่งงานสำเร็จรูปศาสนาอิสลาม ทีตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยของร้าน ASIMA Abstract   Untitled
อัสศิมา คังชะนัน
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประเมินการจัดการความปลอดภัยในโรงพยาบาลและความสัมพันธ์กับอัตราความชุก ของการเกิดอุบัติเหตุของพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ฉัตร์แก้ว ละครชัย
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปรับปรุงสภาพงานโดยใช้หลักการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงที่มือ ของคนงานในโรงงานผลิตและประกอบชุดสายไฟในรถยนต์แห่งหนึ่ง ใน จ .ระยอง Abstract   PDF
สุพร มีเกียรติกุลธร
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงลิเกในจังหวัดฉะเชิงเทรา Abstract   Untitled
สุภาวดี บริบูรณางกูร
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงหุ่นกระบอกคณะสีพีน้องจังหวัดเพชรบุรี Abstract   Untitled
อภิรดี เมฆา
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านละครโทรทัศน์ไทยของนักศึกษาจีน : กรณีศึกษานักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง Abstract   PDF
Jinghong XU
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าถึงยารักษาโรค: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมาตรการบังคับใช้สิทธิ (compulsory license) ภายใต้ความตกลงทริปส์ (TRIPS) และ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 Abstract   Untitled
ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเตรียมความพร้อม ด้านการรับรู้ ด้านบุคลิกภาพ และด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิผลต่อการ ทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนย่านสีลม กรุงเทพมหานคร ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract   Untitled
บูชญา ประดิษฐพร
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ การตัดสินใจซื้อ อาหารปรุงสำเร็จพร้อมทาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
พรรณิสา บัวรา
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาวะผู้นำการเปลยี นแปลง การจัดการความรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคมทสี ่งผลต่อความสำเร็จของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Abstract   Untitled
ธัญญชนก เจริญปรุ
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองพยานผู้ให้ข้อมูลในคดีทุจริต Abstract   Untitled
สังเวียน เทพผา
 
Vol 5, No 2 (2014): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Abstract   PDF
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รำเชิดฉิงตัวนาง : กรณีศึกษาบทบาทนางเมขลา Abstract   Untitled
สร้อยสกุล จันทร์จรูญ
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รูปแบบการบรรลุธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทและนิกายเซนเชิงประยุกต์ Abstract   PDF
จุฑาภัค หริรักษ์ธำรง
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว Abstract   PDF
อมรรัตน์ ช่างฉาย
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รูปแบบการพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมตลาดการค้าชายแดนโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว Abstract
ยงยุทธ ช่างฉาย
 
26 - 50 of 100 Items << < 1 2 3 4 > >>