Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รูปแบบการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท Abstract   PDF
เกื้อ ชัยภูมิ
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของสมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชนในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ Abstract   PDF
ธรรมพร ตันตรา
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการนำ มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดทางเพศ Abstract   PDF
ดวงกมล จันทรรัตน์มณี
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะทางสังคมและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุข ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาตะวันออกเฉียงเหนือ Abstract   PDF
มัญชลี เปี่ยมดี
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัฒนธรรมครอบครัวไทใหญ่ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุ หมู่บ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย Abstract   PDF
กนกวรรณ ปลาศิลา
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วาทกรรมวัฒนธรรมชุมชนในรายการโทรทัศน์ภัตตาคารบ้านทุ่ง ปี พ.ศ. 2558 Abstract   Untitled
สุภาวดี ยาดี
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษารูปแบบการปฏิบัติธุดงควัตรในสังคมไทย Abstract   PDF
สุทัศน์ ประทุมแก้ว
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Abstract   PDF
ปาจรีย์ สิริปริญญา
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานและการตั้งเป้าหมายที่พยากรณ์ความร่วมมือ ในการทำงานของพนักงาน Abstract   PDF
มุจลินท์ สิงห์สาครเดชา
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานขายที่เหมาะสมกับความหลากหลายภายในองค์กร Abstract   PDF
จตุพร พรหมพูล
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักคุณภาพในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Abstract   PDF
ชัยโรจร์ นพเฉลิมโรจน์
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนังตะลุง “สายใน” : ศิลปะการแสดงท้องถิ่นเพชรบุรี Abstract   Untitled
จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Abstract   PDF
ฤดี หลิมไพโรจน์
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อิทธิพลของความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีในการใช้บริการร้านWow Hair Stylish Abstract   PDF
ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลของการให้คำ ปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคม ของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ Abstract   PDF
ขวัญชนก นันทะชาติ
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง Abstract   PDF
อัศนีย์ ณ.คีรี
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จริยธรรมแห่งการดูแล: ความจำเป็นในการมีสวนสัตว์ Abstract   Untitled
เอนก สุวรรณบัณฑิต
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อกำหนดกรุงเทพฯ กับการพัฒนาหลักสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ Abstract   PDF
วุฒิเกียรติ ชัยชนะ
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สาขาภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ปรเมษฐ์ ยอดเครือวัลย์
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2555 Abstract   PDF
รจนารถ ชูใจ
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานโปรแกรมส่งกำลังส#ิงอุปกรณ์สายงานสรรพาวุธท#ีมี ผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเพื#อพัฒนาระบบตามโครงการ e-Army สายงานส่งกำลัง Abstract   Untitled
ปราณี สุตศิริ
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารการเงินกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคล ของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
พิชามญชุ์ ศรีสุวรรณ
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ของบทบาทผู้บริหารกับหลักธรรมาภิบาล ในองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร Abstract   Untitled
อำนาจ อินทนา
 
Vol 7, No 2 (2016): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์กับความไว้วางใจในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัสระนอง Abstract   Untitled
กฤษฎา เจมส์ เพชรสังข์
 
Vol 6, No 2 (2015): รายงานการประขุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความคิดเห็นและความต้องการของผู้นำ ชุมชน และประชาชนในอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อสถานีวิจัยลพบุรี Abstract   PDF
นิตยา ดนตรี
 
51 - 75 of 100 Items << < 1 2 3 4 > >>