การเข้าถึงยารักษาโรค: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมาตรการบังคับใช้สิทธิ (compulsory license) ภายใต้ความตกลงทริปส์ (TRIPS) และ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง

Abstract


Since Thailand is a member of World Trade Organization, so there is an obligation to ensure the protection of intellectual property as it is regulated in TRIPs Agreement. However, the Patent Law provides the right only to the patent owner for the production, usage, and distribution. In addition, Thailand lacks of the capacity on economy and technological development; hence, it leads to the problems of monopoly on trading which is an obstacle to the access of medicines of Thai population.

In this research, it focuses on the demonstration of principles and purposes of compulsory license under section 51, 52 of the Patent Act B.E. 2522 in respect of processes and procedures of the compulsory license by comparing compulsory licensing under TRIPs Agreement. From the research, it is found that processes and procedures of the compulsory license during state of war or emergency under section 51, 52 of the Patent Act B.E. 2522 are conformed to Article 31b of TRIPs Agreement. Nevertheless, the Patent Act has problem as it lacks of clarity on situation which will be considered as "State of Emergency." Besides, such Act has no provision on the protection of Pharmaceutical Patents and compulsory license, specifically.

 


Keywords


Patent Law; Compulsory License; Access to Medicines

Full Text:

Untitled

References


จักรกฤษณ์ ควรพจน์,มาตรการบังคับใช้สิทธิกับปัญหาการเข้าถึงยา:ข้อพิจารณาด้านกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ,พิมพ์ครังที 2, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2550).

จักรกฤษณ์ควรพจน์, สิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์, พิมพ์ครังที 2, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม.2544).

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า (PReMA)) ร่วมกับบริษัทติลลิกีแอนด์กิบบินส์อินเตอร์เนชัน แนลจำกัด, สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์ครังที 1, (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์เทียนกวง, 2551).

สุนทรล้อศิริรัตนกุล, ปัญหาการบังคับใช้สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในลิขสิทธิgสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า, (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2540).

Abbott, F. M. (2002). “The TRIPs agreement, access to medicines, and the WTO Doha ministerial conference.”The journal of world intellectual property5(1).

Abbott, F. M. (2004). “Managing the hydra: The herculean task of ensuring access to essential medicines.”INTERNATIONAL PUBLIC GOODS AND TRANSFER OF TECHNOLOGY AFTER TRIPS.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Aplin, T. and J. Davis (2013).Intellectual property law: text, cases, and materials, Oxford University Press.

Carvalho, N. P. d. (2010).The TRIPS regime of patent rights, Kluwer Law International.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.