การเตรียมความพร้อม ด้านการรับรู้ ด้านบุคลิกภาพ และด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิผลต่อการ ทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนย่านสีลม กรุงเทพมหานคร ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บูชญา ประดิษฐพร

Abstract


The objective of this research was to study the preparation of awareness, personality, and organizational culture affecting the organizational effectiveness of company workers towards the ASEAN Economic Community. Questionnaires were used as the data collection tool after being tested with 30 company workers by means of Cronbach’s alpha to check the validity and reliability, with a value of 0.890. The respondents included 400 company workers in the Silom district. The statistical data analysis was conducted by using the descriptive statistics including percentage, mean, and standard deviation, and the inferential statistics including Simple and Multiple Regression Analyses. The results of the study revealed that awareness factor, personality factor and organizational culture factor only vision and mission of organization had affect the organizational effectiveness of company workers towards the ASEAN Economic Community with the significant level of 0.05.


Keywords


ASEAN Economic Community; organizational effectiveness; awareness personality and organizational culture

Full Text:

Untitled

References


การรับรู ของประชาชนทีมีต อมลพิษของโรงงาน. (ม.ป.ป). สืบค้นจาก

http://www.exmba.buu.ac.th/research/Nonthaburi/PM5/51722260/ch2.pdf.

ไกรชิต สุตะเมือง. (2549) อิทธิพลของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทีมีต่อความตังใจซือซำของธุรกิจรถยนต์นังในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

จุไรรัตน์ แสงบุญนำ. (2554). ความรู้เรืองประชาคมอาเซียนการเตรียมความพร้อมของไทยเพือการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. สืบค้นเมือ 10 เมษายน 2558, จาก http://www.reo8.moe.go.th/index.php/knowledgeasean/383—asean.

ซานูซี ยีปง และชวลิต เกิดทิพย์. (2556). วัฒนธรรมองค์การระดับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 24(2), จจ-จจ.

นิภาพร พวงมี. (2554). บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของโรงพยาบาล กับ พยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.

พัชรศิริ ราชรักษ์. (2555). บุคลิกภาพทีส่งผลต่อคุณลักษณะของงานและความต้องการประสบความสำเร็จของกลุ่มพนักงาน Gen Y: กรณีศึกษาผู้ปฏิบัติงานในสังกัดภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย.WMS Journal of Management, 1(1), 29-45.

พิชิต เทพวรรณ์. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน.

ภรณี กีร์ติบุตร. (2549). การประเมินประสิทธิผลขององค์การ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

เลิศ ไชยณรงค์. (2556). อิทธิพลของภาวะผู้นำทีมีต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้จัดการประปา การประปาส่วนภูมิภาค ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิกานดา วรรณวิเศษ. (2555). การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน. บทความวิชาการ. 2(6), 1-21.

วิไล แจ้งบุญ. (2555). ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน.

วีรากร อุตร์เลิศ. (2555). การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา: พืนทีเทศบาลตำบลบ้านแยงอำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถินมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สมัย จิตหมวด. (2552). จิตวิทยาทัว ไป. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุพาณี สฤษฎ์วานิช. (2549). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่: แนวคิด และทฤษฎี. กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แสงสุรีย์ สำอางค์กูล. (2539). จิตวิทยาบุคลิกภาพ สหัสวรรษ เล่ม 3. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.หอจดหมายเหตุ. (2555). ธุรกิจบนถนนสีลม. สืบค้นเมือ 10 เมษายน 2558, จาก http://haab.catholic.or.th/silom/silom3/silom3.html

Pal, S.K. (2004). Soft data mining, computational theory of perceptions, and rough-fuzzy approach.Information Sciences, Special Issue: Soft Computing Data Mining. 163(1-3), 5–12.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.