มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองพยานผู้ให้ข้อมูลในคดีทุจริต

สังเวียน เทพผา

Abstract


Research Legal measures to protect witnesses who provide information in corruption cases. The purpose is to study the causes and patterns of fraud. Including barriers to prosecute corruption in the role and legal authority of state agencies involved in the operation in corruption cases. Measures to protect informants abroad. To consider and adopt measures to protect the information of Thailand. The differences between the testimony of the informant and witness protection measures and measures to protect the information and seeking ways to put measures to protect the information to the state in corruption cases. As well as the recommendations made in the law to bring this suggestion to consider the implementation of legal measures in place to protect the information to the next state in corruption cases. This information plays a key role in keeping the public interest because of the fact that their disclosure was found to appear in public. As a starting point to maintain the public interest to continue this. The data reveal the culprit wrongful information providers and thus a target object interaction from the information that is provided by the informant may be interactive from acts that cause damage to physical life,
liberty and property, etc. Thus, the Government. There is a great need to establish measures to protect those who provide information to the public to foster an extensive information without fear of potential harm from the
disclosure of information of public interest, the findings are. Suggestions for legal measures to protect the data after the lawsuit because the data may not be safe should be taking care of all the safety information in other assets and Uruguay. There should be a release to the public about measures to protect the data so confident, as well as the criteria for compensation for damages caused to provide information to the state to achieve clarity in the legal system, Thailand and encourage the disclosure. About actions Unlawful The inappropriate actions of public officials. Actions that threaten the health and safety of the public. Including acts that harm the environment in Thailand.


Keywords


Legal measures; protection of witnesses; informants.

Full Text:

Untitled

References


บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักกฎหมายเกียวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญsูชน,2548.

โกคิน พลกุล และชาญชัย แสวงศักดxิ. หลักกฎหมายมหาชนเบืองต้น. พิมพ์ครังที 4. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติธรรม,2547.

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, หลักพืนฐานของกฎหมายปกครอง. กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2538.

โสภิดา วีระกุลเทวัญ และคณะ. วีรชนต้านคอร์รัปชัน 5 กรณีศึกษาของผู้อุทิศชีวิตเพือพิทักษ์ผลประโยชน์ส่วนรวม.กรุงเทพมหานคร: ปาปิรุส พับลิเคชัน,2548.

อุกฤษ มงคลนาวิน และคณะ.ปัญหากฎหมายสำหรับประชาชนเกียวกับการร้องทุกข์. กรุงเทพมหานคร:เอส แอนด์ พีพรินท์,2540.

อุดม รัฐอมฤต. รายงานวิจัยเรือง การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย.กรุงเทพมหานคร:กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2544.

สาวตรี สุขศรี. การคุ้มครองปลอดภัยของพยานในคดีอาญา,วารสารนิติศาสตร์ ปีที 31 ฉบับที 3 (กันยายน2547),:105-111.

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

ระเบียบคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบืองต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ.2554

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2554


Refbacks

  • There are currently no refbacks.