การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “งามผิวหน้าตำรับวังสวนสุนันทา”

ดวงใจ อินทร์ลี

Abstract


          งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาสมุนไพรพอกหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “งามผิวหน้าตำรับวังสวนสุนันทา” โดยรับสมัครอาสาสมัครหญิงสุขภาพดี จำนวน 100 คน อายุระหว่าง16 - 60 ปี ช่วงระยะการทดลองเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพือวัดความพึงพอใจการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน มีการติดตามผลทุกๆ 2 สัปดาห์ จำนวน 6 ครัง ในระยะเวลา 3 เดือน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานเกี่ยวกับ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Paired T Test ใช้ระดับความเชื่อมัน 95% Confidence Interval of the Difference การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพจากลักษณะภายนอกหลังการเตรียมครีมเสร็จที่อุณหภูมิห้อง และวิธี Freeze-Thaw cycle พบว่า เนื้อครีมหยาบเล็กน้อย ค่อยข้างหนืดมาก มีสีน้ำตาลอ่อนได้กลิ่นหอมของกาแฟ ไม่เกิดการแยกชัน การวัดความพึงพอใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “งามผิวหน้าตำรับวังสวนสุนันทา” เปรียบเทียบกับครีมพอกหน้าทีเป็น Placebo จากผลตอบแบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านผิวหน้านุ่มชุ่มชื้น ความเรียบเนียน สิวเสียนลดลง หน้าขาวกระจ่างใส ความมันบนใบหน้าลดลง ทาแป้งแต่งหน้าง่ายขึ้น พบว่า อาสาสมัครมีความพึงพอใจสมุนไพรพอกหน้า “งามผิวหน้าตำรับวังสวนสุนันทา” มากกว่าครีมพอกหน้าที่เป็น Placebo ในทุกด้าน


Keywords


สมุนไพร, ผิวหน้า

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.