Author Details

พจนาประเสริฐ, ณัฐพล

  • Vol 1, No 1 (2018): Graduate School Conference - Articles
    อิทธิพลของสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายแบบทางเลือกสุขภาพต่อการบริโภค กรณีศึกษาน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
    Abstract  Untitled