ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

วรรรณนิศา นนทศักดิ์, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล กำหนดวิธีการในการกำหนดทิศทางของการบริหารองค์กรที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทักษะของผู้บริหารที่สำคัญประกอบด้วย ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะด้านการบริหารจัดการองค์การ ทักษะด้านการวางแผนกำหนดนโยบายและหลักสูตร ทักษะด้านการประเมินผล เป็นต้น อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ที่เป็นการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีการบริหารจัดการองค์กร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์ มีความรู้ความเข้าใจระดับสูง สร้างโอกาสสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมนำองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**