การบริหารสถานศึกษาในยุคโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ วิกฤติและโอกาสการศึกษาไทย

พรจิรา เสือประดิษฐ, เตือนใจ ดลประสิทธิ์

Abstract


บทความทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาในยุคโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และเพื่อนำเสนอผลกระทบที่เป็นวิกฤตและโอกาสของการศึกษาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้ที่ต้องรับผิดชอบเป็นลำดับแรกในการบริหารจัดการศึกษาภายใต้รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร แบบใหม่ อันมีวิถีปฏิบัติที่แตกต่างจากอดีตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นับได้ว่าเป็นความยากลำบากและเป็นความท้าทายอยู่ในตัว จากการสังเคราะห์ข้อมูลพบว่าการบริหารสถานศึกษายุคโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องมากที่สุด ประกอบกับต้องนำข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองและครู มาประกอบการพิจารณาด้วย แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันด้วย การใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงสถานการณ์ น่าจะมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น มีทั้งที่เป็นวิกฤตและโอกาส โดยผลกระทบในเชิงวิกฤต พบว่า 1) การเรียนรู้ที่ลดลงผลเสียต่ออนาคตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ แนวโน้มเพิ่มความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ 3) ผลกระทบจากการเรียนการสอนออนไลน์ ส่วนผลกระทบที่เป็นโอกาส พบว่า  1) สอนให้รุ่นต่อไปอยู่ในโลกที่เชื่อมต่อกัน 2) สอนทักษะชีวิตที่จำเป็นในอนาคต และ 3) เกิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**