สมรรถนะการบริหารของหัวหน้างาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศรัณยา วิบูลวัชร, อลงกรณ์ คูตระกูล

Abstract


วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ (1) เพื่อกำหนดสมรรถนะการบริหาร และระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวังของหัวหน้างาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. และ (2) เพื่อประเมินสมรรถนะการบริหารปัจจุบันของหัวหน้างาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้วิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือวิจัย 4 ประเภท สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก จำนวน 26 ราย ผลการวิจัยพบว่า (1) สมรรถนะการบริหารสามลำดับแรกของหัวหน้างาน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การวางแผนและการจัดการ และการสอนงานและพัฒนาผู้อื่น (2) หัวหน้างานควรมีระดับสมรรถนะการบริหารที่คาดหวังที่ระดับ 4 ในขณะที่หัวหน้างานอาวุโสควรอยู่ที่ระดับ 5 (3) หัวหน้างานส่วนใหญ่มีระดับสมรรถนะการบริหารในปัจจุบันต่ำกว่าระดับสมรรถนะการบริหารที่คาดหวัง ดังนั้น สดร. ควรนำตัวแบบสมรรถนะการบริหารนี้ ไปจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะสำหรับหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**