การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาและการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา

ปาริชาติ ธรรมสุวรรณ, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


บทความนี้นำเสนอการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาและการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปและการประยุกต์
ในสถานศึกษาของกลุ่มงานบริหาร 4 ฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อาจจะเกิดขึ้นในการบริหารงานแต่ละฝ่ายต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**