การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่

วราภรณ์ พรมทอง, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


การบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิดและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ซึ่งเป็นคุณธรรมสำหรับนักบริหารที่ดีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาบูรณาการในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นำพาสถานศึกษาสู่จุดหมายความสำเร็จของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อันประกอบด้วย 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ และ 6. หลักความคุ้มค่า

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**