แรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบอิสระของนักท่องเที่ยวในยุค COVID-19

ณัฐกาญจน์ นวลจันทร์

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบอิสระของนักท่องเที่ยวในยุค COVID-19 และ 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบอิสระของนักท่องเที่ยวในยุค COVID-19 กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวแบบอิสระในยุค COVID-19 จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบแบบเอฟ ผลการวิจัยพบว่า               1) แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดัน คือ ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นแรงจูงใจ          ในระดับมากที่สุด ขณะที่แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พัก เป็นแรงจูงใจในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน                   และ 2) นักท่องเที่ยวแบบอิสระที่มีอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพต่างกัน มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในยุค COVID-19 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**