การศึกษาผลการเรียนนักศึกษาชั้นปี 1 จากรอบการรับต่างๆ ตามระบบ TCAS

นุษรา นอบน้อม

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าศึกษาจากระบบ TCAS ที่แตกต่างกัน โดยศึกษาผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรอบ TCAS 1 – 4 ย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2563 ในรายวิชาที่เรียนร่วมกัน ได้แก่ วิชาแคลคูลัส วิชาฟิสิกส์ทั่วไป เคมีทั่วไป กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเขียนแบบวิศวกรรม จากการศึกษาได้พบว่าผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้จากการศึกษาครั้งนี้อาจสรุปได้ว่ารอบการรับนักศึกษาไม่ส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา ในความเป็นจริงแล้วผลการเรียนของนักศึกษาน่าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เพศ การทบทวนบทเรียนก่อนสอบ พฤติกรรมการใช้ชีวิตในระหว่างเรียน การลงทะเบียนเรียนซ้ำในวิชาเดียวกัน ความถี่เฉลี่ยในการเข้าชั้นเรียน รูปแบบการสอนของอาจารย์ผู้สอน ในอีกทางหนึ่งผลการศึกษานี้บอกถึงความเชื่อว่าในผู้เข้าศึกษาในรอบ TCAS1 เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนมากกว่าผู้เข้าศึกษาต่อผ่านรอบอื่นนั้นอาจไม่เป็นจริง ทั้งนี้ผลที่ได้มานี้จึงควรถูกนำไปใช้ในการปรับแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสมตามความต้องการที่แท้จริงของหลักสูตรหรือคณะต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**