แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ณัฐกานต์ กลีบมะลิ, จำเนียร พลหาญ

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ และหาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 368 คน  ผลการวิจัยพบว่า  1.  บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสภาพที่เป็นจริงของการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย ( = 2.42)  และระดับสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  ( = 3.93) 2. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ควรสร้างความตระหนักให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าที่จะแสดงออก กล้าถาม สามารถลงมือปฏิบัติ ควรมีการกำหนดกิจกรรมที่สร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักการเพิ่มพูนทักษะอาชีพ  และส่งเสริมให้มีผู้ให้ความรู้ ช่วยเหลือสุขภาวะทางกายของนักเรียนเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดและตรงตามสภาพความเป็นจริงของเด็ก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**