การศึกษาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มณฑิรา สาระพันธ์

Abstract


การศึกษาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในอนาคตต่อไป ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จำนวน 33 คน ซึ่งผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมระดับความคิดเห็น มาก (4.10,0.42) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมั่นคงในการปฎิบัติงาน (4.16,0.44) รองลงมา ด้านความสำเร็จในการปฎิบัติงาน (4.14,0.39) ด้านความก้าวหน้าในการปฎิบัติงาน (4.10.,0.42) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฎิบัติงาน (4.10,0.57) และลำดับท้ายสุด ด้านการยอมรับนับถือ(3.99,0.42) ตามลำดับ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**